Общи условия

Последна промяна: 10.10.2018 година

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Добре дошли в https://www.asphalt.bg („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който се управлява от „АСФАЛТ МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД и е достъпен в цял свят.

 

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СТЕ НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА. МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: EDITORIAL@ASPHALT.BG.

 

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

 

 1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „АСФАЛТ МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204640462, със седалище и адрес на управление в: гр.София, район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бл.11, вх.1, ет.2, електронна поща: editorial@asphalt.bg и интернет страница: https://www.asphalt.bg, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата и регистриране на потребителски профил от Ползвателите на интернет страницата. Отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта се уреждат допълнително и от Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

 

1.2 Тези общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

 

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

 

а/ Доставчик е „АСФАЛТ МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД.

б/ Ползвател/и е/са:

– посетителите на уеб сайта https://www.asphalt.bg;

 

2.2 Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 

– Идентификация на Доставчика;

– Предмет на Общите условия;

– Характеристика на уеб сайта;

– Права, задължения и отговорност на Ползвателите;

– Права и задължения на Доставчика;

– Обработване на лични данни;

– Освобождаване от отговорност;

– Връзки към сайтове на трети страни;

– Права на интекетуална собственост. Ограничения при ползване;

– Заключителни разпоредби.

 

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

 1. Наименование на Доставчика: „АСФАЛТ МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД
 2. Адрес: гр.София, район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бл.11, вх.1, ет.2.
 3. Данни за кореспонденция: гр.София, район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бл.11, вх.1, ет.2, електронна поща: editorial@asphalt.bg .
 4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

– „АСФАЛТ МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204640462.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://www.asphalt.bg, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите услуги.

3.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

 

4.1 Уеб сайтът е създаден като независима медия, целяща да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги във връзка с предоставяне на информация относно „стрийт“ (от анг. „street“- улична)  култура, мода и забавление. Това се осъществява посредством публикуването от Доставчика на различни статии, теми и интервюта с тематика, ориентирана към редица модни и културни аспекти като: изкуство, музика, начин на обличане, дизайн и т.н. Доставчикът предоставя на Ползвателите възможност да избират насочеността на разработените от Доставчика статии/теми/интервюта, като изберат в заглавната лента на уеб сайта съответните полета: „LIFESTYLE“, „OUTFIT“, „SCENE“, „EVENTS“ или „#РАЗЛИЧНО“. Освен това уеб сайтът предоставя и възможност на Ползвателите да намират статии, теми и/или интервюта като използват търсачката в уеб сайта, която се намира в горния десен ъгъл, или по критерий авторство, като кликнат на името на автора в избрания от тях текст. Уеб сайтът съдържа и контактна форма на https://www.asphalt.bg, през която Ползвателите ще могат да се свържат с Доставчика и да направят например предложение за подобрение на уеб сайта или предложение за реклама на тяхна стока/услуга през настоящата платформа.

 

4.2 Доставчикът предоставя на Ползвателите на уеб сайта, а те използват предоставените услуги такива, каквито са и са обявени съгласно параметрите, указани в уеб сайта.

4.3 Услугите, които могат да се използват от Ползвателите са следните цели, а именно:

 • Ползвателите имат право да разглеждат съдържанието на уеб сайта, включващо авторски статии, теми и интервюта, предоставящи информация, насочена към различни модни и културни аспекти като: изкуство, музика, начин на обличане, дизайн и т.н.
 • Ползвателите имат възможност да споделят избрана от тях статия, тема или интервю в следните социални медии: Facebook, Twitter, Google+ и  Pinterest, като натиснат съответния бутон за споделяне, намиращ се под самия текст.
 • Ползвателите имат възможност да осъществят контакт с Доставчика, посредством контактната форма на уеб сайта. За тази цел Ползвателите ще трябва да попълнят в контактната форма своето име, фамилия, адрес на електронна поща и самото съобщение, което искат да изпратят.

4.4 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.

4.5 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

 

– Информация относно Доставчика;

– Информация относно услугите, които Доставчикът предлага на Ползвателите;

Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

 

VII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

 

5.1 Ползвателят се задължава да използва услугите посочени в уеб сайта законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

5.2 Ползвателят има право да сподели в следните социални медии Facebook, Twitter, Google+ и  Pinterest желана от него статия, тема и/или интервю.

5.3 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

5.4 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

5.5 Ползвателят няма право да изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

5.6 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

5.7 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.

5.8 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

5.9 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

5.10 Ползвателят няма право да обижда или безпокои по друг начин друг Доставчика през контактната форма на уеб сайта.

5.11 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 

6.1 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на дадена услуга.

 

6.2 Доставчикът има право да въвежда платени услуги или да въвежда такси за вече съществуващи услуги, които са безплатни към съответния момент. Доставчикът се задължава да уведоми Ползвателите за това своевременно.

6.3 Доставчикът има право по всяко време да въвежда нови услуги в уеб сайта и да прави промени в уеб сайта, да премахва услуги от уеб сайта, по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на физическите лица като прилага всички стандарти за защита на личните данни. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за защита на личните данни, която е публикувана на: Политика за поверителност

 1. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

8.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

8.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до услугите на уеб сайта и до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на този уеб сайт. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

8.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство  на Ползвателя. Доставчикът не носи отговорност за всички извършени от Ползвателите действия във връзка с използването на уеб сайта.

8.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за точността или истинността на публикуваното съдържание в уеб сайта. Доставчикът не гарантира, че Ползвателите са пълнолетни и дееспособни лица и не поема отговорност за извършени от тях действия или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

8.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

8.6 Доставчикът не гарантира, че услугите и съдържанието на уеб сайта ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай на съмнение относно качество на някоя услуга или съдържанието на уеб сайта, Ползвателят не трябва да използва уеб сайта. Ако въпреки тези съмнения Ползвателят продължи да използва  уеб сайта, отговорността, заедно с всички последствия, за това се носи от Ползвателя.

 1. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

9.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

XIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

11.1 Уеб сайтът, неговата визия, както и услугите, които Доставчикът предоставя посредством него, са изключителна собственост на Доставчика.

11.2 Всички публикувани текстове са изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.

11.3 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от потребителите само за лична, нетърговска употреба.

11.4 Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

 

11.5 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

11.6 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

11.7 Извличането на информация от ресурси от  базата данни намиращи се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

12.2 Общите условия и всяка преддоговорна информация, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателя се предоставят на български език.

12.3 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

12.4 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

12.5 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

12.6 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.

12.7 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на editorial@asphalt.bg.